Polityka prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis Internetowy www.ciociakarolinanadaje.pl

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Karolina Grzegorzewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KARUZELA KULTURY KAROLINA GRZEGORZEWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Biesal 55, 11-036 Gietrzwałd, NIP 7393493953, REGON 280624150, adres poczty elektronicznej: info@ciociakarolinanadaje.pl, numer telefonu kontaktowego: 795669673 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Korzystając z usług na stronie www.ciociakarolinanadaje.pl, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez KARUZELA KULTURY Karolina Grzegorzewska do:

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • do realizacji zamówienia
 • odpowiedzi na zapytania
 • archiwizacji
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu

c) na podstawie wyrażonej zgody:

 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Karuzela Kultury oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).
 • marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.ciociakarolinanadaje.pl
 • analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:

1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz 2) korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa).

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

 • dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.
 • dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących KARUZELA KULTURY Karolina Grzegorzewska
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
c) poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych

7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych KARUZELA KULTURY Karolina Grzegorzewska. W szczególności klientowi przysługują prawa do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
c) żądania od Administratora usunięcia danych
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
i) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

8. Prawa powyższe można zrealizować poprzez: – zgłoszenie takiej dyspozycji mailowo na adres info@ciociakarolinanadaje.pl
– zgłoszenie takiej dyspozycji telefonicznie pod numerem +48 795 669 673.
– zgłoszenie takiej dyspozycji korespondencją tradycyjną na adres: Biesal 55, 11-036 Gietrzwałd
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ciociakarolinanadaje.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

9. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.